0000 0000 0000 0000
0000

Отдел “Държавен здравен контрол”

<< структура РЗИ

началник отдел: ...................
телефон: +359 82 842024
e- mail: ohsrusse@rzi-ruse.com

Отдел “Държавен здравен контрол” осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол над обектите с обществено предназначение на територията на Русенска област, над продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението, и на фактори на жизнената среда в съответствие със 3акона за здравето, Закона за водите, ЗЗВВХВС и други подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността на държавния здравен контрол.

Функции:

1. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека, и на фактори на жизнената среда – питейни води и води за къпане.

2. Извършва систематични, насочени, тематични и съвместни проверки в обектите с обществено предназначение:

- Детски и учебни обекти:

- Детски ясли и детски градини, и социални заведения деца

- Училища и висши учебни заведения, и колежи

- Ученически и студентски общежития

- Школи и центрове за работа с деца

- Бази за детски и ученически отдих и туризъм

- Комунални обекти:

- Централни и местни водоизточници, и водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване

- Централни водоизточници за ведомствено водоснабдяване

- Местни обществени водоизточници

- Плувни басейни – открити и закрити и места за къпане

- Хотели, мотели, семейни хотели.

- Къмпинги, туристически хижи, места за настаняване

- Спортни обекти, стадиони, спортни площадки

- Фитнес центрове и зали

- Театри, киносалони, читалища, концертни зали, школи

- Компютърни и интернет зали за обществено ползване

- Игрални зали

- Фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки, СПА центрове

- Обществени перални

- Обществени тоалетни

- Обекти за производство, съхранение и продажба на козметични продукти

- Гробищни паркове

- Транспортни гари и депа - жп гари, автогари, транспортни депа и транспортни средства от различни видове

- Транспортни средства за обществен превоз от различни видове

- Транспортни средства със специално предназначение – за тленни останки

- Оптики

- Селскостопански аптеки

3. Организира и провежда системен мониторинг на факторите на жизнената среда: - на качеството на водите, предназначени за питейно- битови цели и води, предназначени за къпане.

4. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца, водоснабдителните обекти, бръснарските, фризьорските и козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние.

5. Извършва контрол върху продуктите и стоките, имащи значение за здравето на човека: химичните вещества и смеси, по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането им; нотифицираните химични вещества; опасните химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за търговия и употреба; производството на стоки, които могат да съдържат опасни химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за употреба по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008(CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите, Регламент (ЕО) № 1451/2007относно пускането на пазара на биоциди; козметични продукти; санитарно- хигиенни материали.

6. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания.

7. Издава предписания за:

- провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите с обществено предназначение при установяване на нарушения на здравните норми и изисквания;

- спиране реализацията на стоки и продукти със значение за здравето на човека, при съмнение за безопасността им;

- отстраняване от работа на лица, които са болни и представляват опасност за здравето на околните;

- отстраняване на констатирани нарушения на нормативно установените изисквания към химичните вещества и препарати в предвидените в ЗЗВВХВС случаи;

- незабавно спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на дейности, които се извършват в тях, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за разпространение на заразни заболявания, или за възникване на отравяния.

8. Съставя актове при установяване на административни нарушения.

9. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки, в случаите, предвидени в закон.

10. Съвместно с митническите власти за недопускане на внос на продукти и стоки, имащи отношение към здравето на населението – козметични продукти, материали, влизащи в контакт с питейни води.

11. Изготвя становища до директора на РЗИ по постъпили в РЗИ документации, свързани с разрешения за дейности по разрушаване и демонтаж на азбест и азбестосъдържащи изделия, по реда на Раздел VІІ от Глава втора на Закона за здравето

12. Извършва насочени проверки по жалби и сигнали на граждани, касаещи обсега на дейност на отдел ДЗК

13. Извършва съвместна дейност с други държавни контролни органи, на територията на Русенска област – ПБЗН-ГрЗ, РИОСВ, ДОИТ, ОДМВР, БЧК Общински служби, и др, по съвместни графици, по отношение на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно- битово водоснабдяване, плувните басейни и местата за къпане, на потенциално опасните и аварийно опасните обекти, селскостопанските аптеки и складове, и др.

14. Извършва контрол по спазването на други здравни и хигиенни изисквания, предвидени в закон.

15. Събира, обработва и обобщава на тримесечие и годишно оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол, която се представя в МЗ.

16. Участва в разработването и осъществяването на мерки при извънредни обстоятелства, свързани с екологични произшествия, с облъчване на лицата, замърсяване на околната среда, производствени аварии и други бедствени ситуации.

17. Извършва контрол по спазване изисквания относно ограничаване на тютюнопушенето в случаите на чл.56 от ЗЗ.

18. Оказва съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната (МО) и Министерство на вътрешните работи (МВР).

19. Контролира и съгласува седмичните разписания на училищата в Русенска област.

20. Отделът осъществява своята дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на РЗИ и Правилника за вътрешния трудов ред в РЗИ.

<< структура РЗИ