0000 0000 0000 0000
0000

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

<< структура РЗИ


Началник на отдел: д-р Елка Лазарова
телефон: +359 82 825632
e-mail: pbpz@rzi-ruse.com

Функции

1. Извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;

2. Определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;

3. Осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;

4. Проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;

5. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;

6. Проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;

7. Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;

8. Организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;

9. Планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;

10. Осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;

11. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;

12. Организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;

13. Организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;

14. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

15. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

16. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2013 г.) По разпореждане на директора на РЗИ подпомага другите отдели на дирекция "Обществено здраве" при извършването на държавния здравен контрол.

<< структура РЗИ