0000 0000 0000 0000
0000

Отдел “Радиационен контрол ”

<< структура РЗИ


началник отдел: Розалинда Маджарова
телефон: +359 82 825624
e-mail: rk@rzi-ruse.com

Oсъществява радиационен контрол на територията на Русенска, Разградска, Силистренска, Търговищка, Великотърновска и Габровска области.

Функции:

1. Извършват контрол на всички видове обекти с източници на йонизиращи лъчения;

2. Осъществяват контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;

3. Извършват контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;

4. Извършват систематични и тематични проверки по проблеми на радиационната защита;

5. Извършват контрол върху радиационните фактори на жизнената и работната среда;

6. Извършват контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения;

7. Извършват контрол върху производство, търговия и използване на стоки с повишено съдържание на радионуклиди;

8. Извършват анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води;

9. Създават и поддържат картотека с досиета на обектите с източници на йонизиращо лъчение;

10.Създават и поддържат база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършват периодичен анализ и оценка на данните;

11.Организират и съдействат провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;

12. Участват в разработването и осъществяването на мерки, включително и медицински, за защита на хората при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяването на жизнената и работна среда;

13. Оказват съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при използване на източници на йонизиращи лъчения

Радиационният контрол включва:

1. Предварителен здравно-радиационен контрол:

- избор на площадка за разполагане на обект използващ източник на йонизиращо лъчение (ОИИЙЛ)

- съгласуване на инвестиционни проекти за ОИИЙЛ

- проверка готовността за въвеждане в експлоатация на обекта и общ дозиметричен контрол

2. Систематичен контрол

- текущи инспекции в обектите използващи източници на йонизиращи лъчения

- измерване радиационните параметри на работната среда

- здравно-радиационен контрол за защита на пациентите при медицинско облъчване

- мониторинг на факторите на жизнената среда

3. Насочен контрол – при постъпили молби, жалби и оплаквания, при настъпили инциденти и др.

4. Медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения

За дейностите по предварителния здравно-радиационен контрол е необходимо физическите или юридически лица, собственици на източници на йонизираши лъчения, да подадат заявление по образец.

Периодичността и обема на систематичния контрол са определени със Заповед РД 28-193/03.06.2011 г. на МЗ.

5.В отдела се извършват изпитвания за :

- oпределяне на обща бета активност

- гамаспектрометрия за определяне на естествени и техногенни радионулиди във всякакви продукти и материали за внос или износ. За анализана пробата е необходим обем от 500 cm3 насипна проба.

- определяне на естествен Уран във води

- определяне на Цезий-137 и Стронций-90 във води и хранителни продукти

- повърхностно замърсяване с бета и гама радионуклиди

- измерване на гама фон.

6.На основание на Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи и Наредба 29/16.09.2005 за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, в отдела се систематизират медицинските изследвания и анализите на работещите. Радиобиолог от НЦРРЗ – София издава удостоверенията за годност за работа в среда на йонизиращи лъчения.

<< структура РЗИ