0000 0000 0000 0000
0000

Отдел “Здравно-техническа експертиза”

<< структура РЗИ

началник отдел: инж. Георги Илиев
телефон: +359 82 843033
e-mail: zte_inj@rzi-ruse.com
e-mail2: zte@rzi-ruse.com

Функции :

1. Участва със свои представители в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ).

2. Изготвяне на здравни заключения на устройствени схеми и планове, включително и подробни устройствени планове/ПУП/, за съответствието им със здравните изисквания

3. Изготвяне на здравни заключения на инвестиционни проекти, за съответствието им със здравните изисквания

4. Здравен контрол на Екологични оценки /ЕО/ и Оценки за въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционни намерения на физически и юридически лица

5. Участие в Общински експертен съвет по устройство на територията/ОЕСУТ/ на Община – Русе и Общини в Област - Русе и осъществяване на Предварителен здравен контрол /ПЗК/

6. Предварителен здравен контрол на обекти по време на строителство

7. Предварителен здравен контрол на обекти, подлежащи на държавно приемане/ДПК/

8. Участие в държавни приемателни комисии/ДПК/

9. Предварителен здравен контрол на обекти за обществено предназначение /ООП/ във връзка с вписването им в регистъра на ООП

10. Отделът поддържа публичен регистър на обекти с обществено предназначение, съгласно Наредба №9 на Министерство на здравеопазването ( ДВ бр.28/2005 г.)

11. Здравен контрол и изготвяне на хигиенно заключение на Лечебни заведения/ЛЗ/, Аптеки, Дрогерии и Оптики

12. Здравен контрол по писма, сигнали и жалби на физически и юридически лица

13. Пробонабиране и ПЗК на води за питейно-битови цели по микробиологични и физико- химични показатели.

14. Пробонабиране и контрол на бутилирани, изворни, трапезни и минерални води от търговската мрежа за микробиологичен и физико-химичен анализ.

15. Здравен контрол върху службите по трудова медицина.

16. Контрол на тютюнопушенето в обекти за хранене и развлечения.

<< структура РЗИ