0000 0000 0000 0000
0000

Заместник директор на РЗИ

<< структура РЗИ

Заместник директор: д-р Искра Генева
телефон: +359 82 823278
e-mail: zam_director@rzi-ruse.com

Дейност:
Организира, ръководи, контролира и координира дейността в РЗИ-Русе в изпълнение на законните разпореждания на директора.

   Правомощия:
1. Контролира и отговаря за спазването на изискванията на ЗЗКИ във връзка със защитата на класифицираната информация в РЗИ – Русе.
2. Контролира и отговаря за провеждането на дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на област Русе.
3. Организира и контролира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военно временни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона.
4. Контролира изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и противопожарна охрана.
5. Осъществява методическото ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването.
6. Контролира медицинската експертиза на територията на област Русе.
7. Контролира пряко дейността на дирекция „Медицински дейности” на РЗИ Русе.
8. Контролира спазването на правилника за вътрешния трудов ред в РЗИ – Русе от всички служители в дирекция „Медицински дейности” на РЗИ – Русе.
9. Участва в заседанията на директорския и експертния съвет на РЗИ, като ги насрочва и ръководи в отсъствие на директора.
10. Контролира извършването на проверки по предложения, сигнали и жалби на гражданите.
11. Осъществява прием в определени дни и часове на граждани по повод административното обслужване в РЗИ-Русе и във връзка с извършваните медицински дейности от лечебните заведения.
12. Участва в обсъждането при планиране на обществени поръчки.
13. Подписва съставения при обсъждането документ.
14. Подпомага действията за организиране повишаването на квалификацията на служителите в инспекцията.
15. Организира и контролира дейностите по прилагане на антикорупционни практики и “конфликт на интереси” в РЗИ.
16. Следи и способства за повишаване общественото доверие в професионализма и морала на служителите на РЗИ, както и за издигане престижа на институцията.
17. Участва в координирането и контролирането на дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на област Русе.
18. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините осъществява и контролира дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове.
19. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в инспекцията.
20. Контролира спазването на финансовата дисциплина в РЗИ и съвместно с главния счетоводител, информира дирекционния съвет за финансовото състояние на инспекцията.
21. Ръководи своевременното изготвяне на годишните и тримесечни планове и отчети на дирекциите в инспекцията.
22. Подготвя справки и информации за кадровото и организационно състояние на РЗИ за МЗ, ръководството на областта, общините и др.
23. Организира оценяването на служителите в РЗИ, съгласно утвърдена за целта процедура. Периодично, на всеки три години прави предложения за повишаването в ранг на държавните служители, въз основа на резултатите от оценяването, като се отчита професионалната квалификация и прослуженто време.
24. Организира и контролира стопанисването, управлението и функционирането на техническите средства в инспекцията.
25. Организира цялостната дейност по постъпилите в РЗИ сигнали и жалби, както и тези, засягащи принципни въпроси от дейността на инспекцията , като докладва лично на директора.
26. Осъществява контрол върху реализирането и предотвратяването на случаи на конфликт на интереси.
27. Организира и контролира осъществяването на антикорупционната, разяснителната и образователната дейност в инспекцията.
28. Осъществява общия контрол по изпълнение на възложените задачи и следи за спазването на поставените срокове .
29. Осъществява вътрешни и външни контакти с партнъори за утвърждаване ценностите на прозрачност и публичност в дейността на инспекцията.
30. Контролира целесъобразното и ефективно използване на материалните ресурси в РЗИ.
31. Създава предпоставки и осъществява контрол за точното спазване на административните процедури, правилника за вътрешния трудов ред и др. документи в РЗИ - Русе.
32. Координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги.
33. Извършва предварителен контрол на всички правила, процедури и информации, преди да ги предаде за съгласуване от директора на инспекцията.
34. Следи в ДВ промените, както и новите нормативни документи и контролира актуализирането на сайта на инспекцията, както и на вътрешните правила, инструкции и др. – до две седмици от промяната в нормативната уредба.
35. Контролира своевременното актуализиране на вътрешните правила, инструкции и др.- до две седмици от промяната на съответния нормативен документ.
36 Отговаря за цялостната дейност на дирекция ОЗ.
37.Осъществява предварителен контрол чрез съгласуване на всички обществени поръчки.
38. Изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.

<< структура РЗИ