0000 0000 0000 0000
0000

Дирекция "Медицински дейности":

<< структура РЗИ


Директор на дирекция: д-р Чавдар Вълчев
телефон: +359 82 834514
e-mail: md@rzi-ruse.com
Функционална характеристика

Функции:

1. Извършва проверки за спазване на утвърдените медицински стандарти във връзка с регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения. Съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за лечебните заведения издава удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, подали заявление за регистрация и администрира процеса по регистрация до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;

2. Извършва проверки, относно спазването на изискванията на Закона за лечебните заведения, Наредбата по чл. 46, ал. 3 и на утвърдените медицински стандарти и издава удостоверение за съответствие на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки и администрира процеса по издаване на разрешение до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;

3. Уведомява Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;

4. Извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;

5. Издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и фелдшери, съгласно Наредба № 5 от 06.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти;

6. Организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

7. Извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински надзор";

8. Събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването;

9. Контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

10. Контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;

11. Изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата;

12. Участва в изработването на областната здравна карта;

13. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове;

14. Проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;

15. Събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;

16. Събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;

17. Внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;

18. Иработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;

19. Контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;

20. Контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

21. Осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности;

22. Води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

23. Планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

24. Разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;

25. Съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;

26. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

27. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

28. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.

<< структура РЗИ