0000 0000 0000 0000
0000

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ - Русе  
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
Разяснителна информация за граждани, как да упражняват правото си на ДОИ, наименование, адрес, ел.поща, телефон и работно време на звеното за приемане на ДОИ  
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Русе  
Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Русе през 2023 г.  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД.  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2023 г.  
Годишен отчет на постъпилите заявления за повторно използване на информацията от обществения сектор за 2023 г., който включва и данни за направени откази, както и причините за това  
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна  
-Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация в РЗИ - Русе  
Годишен отчет на постъпилите заявления за повторно използване на информацията от обществения сектор за 2022 г. FJ?J Годишен отчет на постъпилите заявления за  
Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Русе през 2022 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2022 г.  
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ-РУСЕ 02-12-2022 г.  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД.  
Информация за таксите Наредба Н-1/22.03.22г.  
Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Русе през 2021 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2021 г.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОД.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2020 г.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОД.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2019 г.  
Ред и такси за повторно използване на информация  
Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОД.  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД.  
Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Русе през 2018 г.  
РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ  
Списък на разсекретените по §9 от ЗЗКИ документи  
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЗИ  
ВИДОВЕ ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ РЗИ - РУСЕ  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2018 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2017 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2016 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2015 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2014 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2013 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2012 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2011 г.