0000 0000 0000 0000
0000

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Разяснителна информация за граждани, как да упражняват правото си на ДОИ, наименование, адрес, ел.поща, телефон и работно време на звеното за приемане на ДОИ  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД.  
Информация за таксите Наредба Н-1/22.03.22г.  
ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ  
Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Русе през 2021 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2021 г.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОД.  
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Русе.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2020 г.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОД.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2019 г.  
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна  
Ред и такси за повторно използване на информация  
Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОД.  
Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Русе през 2018 г.  
Списък на разсекретените по §9 от ЗЗКИ документи  
РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ  
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЗИ  
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В РЗИ-РУСЕ  
ВИДОВЕ ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ РЗИ - РУСЕ  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2018 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2017 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2016 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2015 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2014 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2013 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2012 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2011 г.