0000
0000

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Разяснителна информация за граждани, как да упражняват правото си на ДОИ, наименование, адрес, ел.поща, телефон и работно време на звеното за приемане на ДОИ  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2021 г.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОД.  
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Русе.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2020 г.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОД.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2019 г.  
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна  
Ред и такси за повторно използване на информация  
Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД.  
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОД.  
Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Русе през 2018 г.  
РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ  
Списък на разсекретените по §9 от ЗЗКИ документи  
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЗИ  
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА СВЪРЗЯНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ  
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В РЗИ-РУСЕ  
ВИДОВЕ ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ РЗИ - РУСЕ  
Информация за таксите по чл.41ж  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2018 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2017 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2016 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2015 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2014 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2013 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2012 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2011 г.