0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ Декларации по чл.35, ал.1, т.2 подадени 2023 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ал.1, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе 2023 г.