0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ Декларации по чл.35, ал.1, т.2 подадени 2023 г.

** 1 ** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Имущество - ПРАЗНА БЛАНКА  
** 2 ** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Интереси - ПРАЗНА БЛАНКА  
*** ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията /бланка/  
ЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ-Русе 2023 г.  
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе 2023 г.  
Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1 в срок  
Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.49, ал.1 в срок 2023 г.