0000 0000 0000 0000
0000

Дирекция "Обществено здраве"

<< структура РЗИ

>
директор: д- р Мариета Дянкова, д.м.
телефон: +359 82 842024
e-mail: ohsrusse@rzi-ruse.com
Функционална характеристика

Функции

1. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

2. Kонтролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;

3. Извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 - 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

4. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;

5. Извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;

6. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

7. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

8. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

9. Съставя актове за установяване на административни нарушения;

10. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

11. Участва съвместно с дирекция НЗБ в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

12. Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на продукти и стоки, застрашаващи здравето на населението;

13. Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

14. Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

15. Участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съветна одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;

16. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

17. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

18. Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

Административни звена в състава на Дирекция "Обществено здраве":

Отдел "Държавен здравен контрол"

Отдел "Здравно-техническа експертиза"

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Отдел "Радиационен контрол"

Отдел "Лабораторни изследвания"


<< структура РЗИ